Leczenie żywieniowe.

Poradnik dla pacjentów z chorobą nowotworową.

Autor: prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk, mgr diet. Maria Brzegowy

Klinika Chirurgii Onkologicznej, Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

Zaburzenia odżywienia występują u wielu chorych na nowotwory i stanowią ważny problem, ponieważ wpływają na pogorszenie jakości życia oraz wyników leczenia przeciwnowotworowego i rokowania. Niedożywienie oraz występujące w części przypadków wyniszczenie są częstszym problemem u chorych w starszym wieku i z bardziej zaawansowanymi nowotworami.

 

Przyczyny niedożywienia są złożone, ale w największym stopniu czynnikiem odpowiedzialnym jest niedostateczna – wobec zapotrzebowania – podaż składników odżywczych. Znaczenie zaburzeń odżywienia jest uzasadnieniem dla stosowania leczenia żywieniowego, które jest niezbędną częścią kompleksowego postępowania przeciwnowotworowego.

Postępowanie żywieniowe jest niemniej istotne niż inne metody leczenia chorych na nowotwory, co dotyczy metod stosowanych z założeniem radykalnym i paliatywnym. Bardzo przekonującym dowodem znaczenia leczenia żywieniowego jest obowiązek oceniania stanu odżywienia każdego chorego przyjmowanego do szpitala, który został wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w 2012 roku. Ogromne znaczenie ma prawidłowa ocena stanu odżywienia chorych oraz zastosowanie odpowiednich metod leczenia żywieniowego, które powinny być ustalane zespołowo z udziałem onkologów i specjalistów w zakresie żywienia.

Bardzo ważna jest współpraca z chorymi, co stanowiło uzasadnienie dla przygotowania obecnego poradnika pt. Leczenie żywieniowe – poradnik dla pacjentów z chorobą nowotworową i ich rodzin. Poradnik powstał z inicjatywy osób koordynujących Program Edukacji Onkologicznej. Autorem poradnika jest wybitny specjalista w zakresie leczenia żywieniowego chorych na nowotwory, jakim jest Profesor Stanisław Kłęk z Narodowego Instytutu Onkologii w Krakowie. Poradnik dostarcza informacji na temat przyczyn i następstw zaburzeń odżywienia w chorobach nowotworowych oraz zawiera opisy poszczególnych metod leczenia żywieniowego. Bardzo ważna jest część poświęcona nieprawdziwym poglądom i przekazom, które są związane z niedożywieniem i zawierają często naukowo niepotwierdzone oraz szkodliwe informacje. Treści zawarte w poradniku są przedstawione w sposób przystępny, co niewątpliwie zwiększy wartość opracowania.

Bardzo polecam lekturę poradnika, ponieważ doceniam – z własnych doświadczeń zawodowych – znaczenie prawidłowego leczenia żywieniowego w obrębie wspomagającego postępowania u chorych na nowotwory. Jestem przekonany, że uzyskanie przez chorych i ich rodziny wiadomości zawartych w poradniku przyczyni się do uzyskania lepszych wyników leczenia oraz poprawienia rokowania.

prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski
Konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej.
Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy

Na dół

Drodzy Darczyńcy! Dziękujemy!

Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i realizacji programu oraz jego dalszego rozwoju.

Na dół

Sponsoruj naszą działalność i zyskuj skuteczną reklamę

Jednym z profitów sponsoringu naszego programu jest reklama w internecie na naszych stronach.

Do góry

Patronat

Oto instytucje które sprawują nad nami patronat

W górę